Experiment

Experiment in the modern sense of the word can not be thought outside of the concept of population that is associated with the understanding of economics as a natural process. Through manipulation of the population the universal economy is to create “better” conditions for life. This happens also in arts where experiment is focused on improving the aesthetic effect, to better the presentation and distribution conditions and the involvement of the viewer. In this context, video experiment is a relatively specific field – on the one hand it is connected to technological issues, on the other hand, it refers to the artistic practices. Conducting a research of experiment in video art would lead to analysis of these two parallel currents in order to show where and how they meet. This is how it would be possible to better understand the trajectories of new media today. AP

[Slovene version]
Eksperiment
Eksperimenta v sodobnem pomenu besede ne moremo misliti zunaj koncepta populacije, ki je povezan z razumevanjem ekonomije kot naravnega procesa. Preko manipuliranja s populacijo se skozi univerzalnost ekonomije ustvarijo »boljši« pogoji življenja. Tako je tudi v umetnosti eksperiment osredotočen na izboljševanje estetskega učinka, predstavitvenih in distribucijskih pogojev ter vpletenosti gledalca. Video eksperiment pa je relativno specifično polje – po eni strani je vezan na tehnološko problematiko, po drugi strani pa se nanaša na umetniške prakse. Raziskati eksperiment v video umetnosti bi pomenilo paralelno analizirati ta dva tokova in pokazati, kje in kako se srečata. Tako bomo mogoče bolj razumeli, kam gredo novi mediji. AP

Comments are closed.