One Sequence / Unlimited Feedback Loop

The experiment includes detailed methodological procedures coming from the specific artistic interests whose goal is not redundant because it determines the medium and results of the creative endeavours. Repeating the same elements in the media-image is not only a sequence of identical shots, but is being represented as an accumulation of images that may differ in quality. The errors, deformations and gazes are multiplied, and result in aesthetic experience, mental consideration and critical stance; depending on the purpose of the experiment. Repetition of a sequence from different perspectives produces analytical approach to the image construction, which primarily bears a formal interest. System, causing a feedback loop, likewise, also produces a variety of views, but its relation to the outside world is primarily visual, and it is triggered by poetic interest. IH

[Slovene version]
Ena sekvenca / neomejena povratna zanka
Eksperiment vključuje natančne metodološke postopke, ki izhajajo iz specifičnih interesov, katerih cilj ni brezpredmeten, saj določi sredstva in rezultate delovanja. Ponavljanje istih elementov pri medijski sliki ni zgolj sosledje identičnih posnetkov, temveč se kaže kot kopičenje podob, ki se med seboj razlikujejo po kvaliteti. Množijo se napake, deformacije, večsmerni pogledi, ki odvisno od namena eksperimenta sprožajo estetsko doživetje, mentalni razmislek ali kritično držo. Ponovitev ene sekvence iz različnih perspektiv proizvaja analitični odnos do konstrukcije podobe, ki mu je prvenstven formalni interes. Sistem, ki povzroča povratno zanko pa prav tako proizvaja različne poglede, vendar je njegov odnos do zunanjega svetav v prvi vrsti vizualen, sproža pa ga poetični interes. IH

Comments are closed.