Neven Korda: Dominant Black, installation

For the installation, Neven Korda re-used video materials that coincidentally appeared as reflections and glitches in his latest installation Simply Beautiful at the same gallery in the context of Lighting Guerrilla Festival in spring 2012. From the video feedback loops that he created then, he took only those serendipitous elements that have been brought to life without the artist’s conscious planning. The installation was fully illuminated only when using a stronger video projector. For this rather small space the 5000 luma projector was sufficient.

For Dominant Black installation Korda also tested the beta version of an open source software tool for video mapping Mapper, developed by Boštjan Cadež. Korda previously collaborated with him on several other projects, which included architectural and contextual video mapping, such as Parallel Worlds Series on Square Without Historical Memory at Metelkova or The Power of Desire at Novi trg in Ljubljana. This time, he adopted video mapping by masking the reflection of the three black rectangular pictures and one black arch on a reflective hemisphere in the middle of the space. The black surfaces were covering all the major areas of the room. In this way he made an illusion of dominant black pictures that eradicated the light, while the margins were illuminated in the never ending loop of contemplative light textures.

[Slovene version]
Neven Korda: Dominantna črna, instalacija

Pri instalaciji je Neven Korda izhajal iz naključnih odsevov in motenj, ki jih je zasledil pri svoji zadnji instalaciji Preprosto lepo v okviru Svetlobne gverile spomladi 2012. Iz povratnih video zank je vzel tiste elemente, ki so se prikradli v svetlobno polje brez umetnikovega vnaprejšnjega načrtovanja. Instalacija je v polnem žaru zasvetila šele z uporabo močnejšega video projektorja, za kar je zadostoval 5000 luma projektor.

Za instalacijo Dominantna črna je Neven Korda prvi testiral beta verzijo odprtokodnega programskega orodja za video mapiranje Mapper, ki ga razvija Boštjan Čadež. Z njim je Korda sodeloval že pri drugih projektih, ki so vsebovali arhitekturno in kontekstualno video mapiranje, kot so serija Paralelni svetovi na Trgu brez zgodovinskega spomina na Metelkovi in Moč želje na Novem trgu v Ljubljani. Video mapiranje je uporabil tako, da je s črnimi maskami izničil tri črne pravokotne slike in en črn obok, ki so pokrivali vse večje površine v prostoru, da bi napravil iluzijo dominantnih črnih slik, ki požirajo oz. izničijo svetlobo.

Comments are closed.